Hot News :

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดยนายถนอม  หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 

[ 07-04-2564 ] Hits:155

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

[ 02-04-2564 ] Hits:70

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) กิจกรรม “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกได้ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) กิจกรรม “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส...

[ 27-01-2564 ] Hits:217

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ