Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดยนายถนอม  หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกได้ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) กิจกรรม “BIG Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณบึงคก บ้านบึงแก หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น โดยในงานจะมีการประกวดนางนพมาศ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งงานเริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก อปท.ทั้ง 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย และภาคีเครือข่าย อาทิเทศบาลค้อวัง เทศบาลตำบลเดิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนและสถานที่ราชการตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตตำบลบึงแก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายถนอม  หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายมงคล  ผลไม้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมงคล  ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.บึงแก ได้เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร)" ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจนตนารมณ์ของภาคีทุกภาคส่วน ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมต้องลุกขึ้นมามีหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนและประเทศชาติ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อประเทศไทย โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ