Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563 09:24

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นมีความรักและห่วงแหนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่นของคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และ รพ.สต. ในเขตตำบลบึงแก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ