ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. รองนายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายก อบต.ก่อนที่จะปฏิบัติราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้จัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ขึ้นรับฟังความคิดเห็นและประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

     เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชัยชนะ และฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน แจกหน้ากากผ้า ป้องกัน COVID-๑๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นางอัมพร แวงสุข ประธานสภาฯ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

     เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชัยชนะ และฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน แจกหน้ากากผ้า ป้องกัน COVID-๑๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ