Hot News :

นายถนอม หนันธิสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมงคล ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายถนอม  หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายมงคล  ผลไม้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

[ 28-07-2563 ] Hits:24

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นมีความรักและห่วงแหนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่นของคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และ รพ.สต. ในเขตตำบลบึงแก

[ 22-07-2563 ] Hits:25

ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

[ 13-07-2563 ] Hits:20

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ