Hot News :

นายถนอม หนันธิสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมงคล ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) กิจกรรม “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกได้ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) กิจกรรม “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส...

[ 27-01-2564 ] Hits:34

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณบึงคก บ้านบึงแก หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น โดยในงานจะมีการประกวดนางนพมาศ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งงานเริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

[ 26-10-2563 ] Hits:205

กิจกรรม โครงการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดโครงการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก อปท.ทั้ง 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย และภาคีเครือข่าย อาทิเทศบาลค้อวัง เทศบาลตำบลเดิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

[ 22-10-2563 ] Hits:16

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ